Witamy na szkolnej stronie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach

DLA UCZNIÓW

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI

REGULAMINRozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach.

 § 2

Samorząd Uczniowski, działający w Publicznym Gimnazjum nr 3, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

 

 Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 3

1. Do głównych celów działalności SU należą:

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

b. przedstawianie dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami.

2. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi szkoły lub Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

f. prawo proponowania dyrektorowi szkoły kandydata na opiekuna Samorządu.

 

Rozdział III: OPIEKUN SU

§ 4

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun Samorząd Uczniowskiego.

 § 5

Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

§ 6

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

b. inspirowanie uczniów do działania,

c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.

 

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

§ 7

Do wybieralnych organów SU należą:

1. Rada Samorządów Klasowych.

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

3. Sekcje Szkolne

Ich kadencja trwa 1 rok szkolny . Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.

 § 8

Przedstawiciele Samorządów Klasowych (tzw.trójki klasowe):

a. identyfikują potrzeby uczniów,

b. inspirują i zachęcają uczniów w klasach do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.

Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.

 § 9

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,

c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 

§ 10

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:

a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,

b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,

c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,

d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły

e. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.

Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie, co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych, przynajmniej raz na pół roku.

§ 11

Do kompetencji Zarządu SU należy:

a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

b. opracowanie rocznego lub semestralnego planu działania SU

c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU.

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz na kwartał.

 § 12

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,

c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 § 13

Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z:

1. Przewodniczącego SU,

2. Wiceprzewodniczącego SU,

3. Skarbnika,

4. Sekretarza

5. Przewodniczących  sekcji.

 § 14

Przewodniczący SU:

a. kieruje pracą Zarządu SU,

b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych organizacji,

c. przedstawia uczniom, dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców semestralny plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdania końcowe z działalności SU,

d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,

 § 15

Skarbnik Zarządu:

a. gromadzi środki finansowe,

b. corocznie przedstawia sprawozdanie finansowe dyrekcji, Zarządowi SU oraz Radzie Samorządów Klasowych.

 § 16

Sekretarz Zarządu:

a. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych sporządza notatkę z obrad,  która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.

§ 17

Przewodniczący Sekcji:

a. wspólnie z opiekunem sekcji odpowiada za działalność swojej sekcji,

b. cyklicznie przedstawia sprawozdanie z działań sekcji,

c. kieruje działaniami sekcji ,

d. usuwa nieaktywnych członków Sekcji.

§ 18

Sekcje Szkolne:

1. Sekcja Szkolna jest organem pomocniczym Samorządu Uczniowskiego powołanym do organizowania działalności Samorządu w określonej dziedzinie.

2. Realizując konkretne zadania, wszystkie Sekcje ściśle ze sobą współpracują.

3.W Publicznym Gimnazjum nr 3 działają cztery sekcje, których działalność koordynują Przewodniczący Sekcji wspólnie z Nauczycielami - Opiekunami:

a. dziennikarska  - mgr Anna Pękala

b. foto-filmowa - mgr Tomasz Sroka

c. organizacyjna - Opiekun SU

d. dekoracyjna - mgr Kamila Kwieczkowska Krypczyk

4. Każda Sekcja ma obowiązek przedstawienia swojego planu pracy opartego na  zakresie działania przedstawionego przez opiekuna i przewodniczącego.

5. Sekcja może zostać rozwiązana, jeśli nie wykonuje zadań jej powierzonych.

6. W przypadku pokrywania się zadań dwóch Sekcji lub jej niewysokiej aktywności można jedną Sekcję połączyć z drugą.

 

§ 19

Główne zadania Sekcji:

Sekcja Dekoracyjna:  opieka nad dwoma gazetkami SU, przygotowanie materiałów do dekoracji, dekorowanie szkoły w przypadku imprez.

Sekcja Filmowa:  dokumentowanie wszystkich imprez szkolnych oraz organizowanych przez SU poprzez wykonywanie zdjęć i kręcenie filmów, robienie reportaży, pokazów slajdów, kolaży, filmów.

Sekcja Dziennikarska:  pisanie relacji z imprez szkolnych oraz  organizowanych w ramach SU

Sekcja Organizacyjna:  pomoc w organizowaniu imprez szkolnych w ramach działalności SU, zajmowanie się ich stroną techniczną.

 

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań oraz wybór przewodniczących Sekcji  zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

§ 20

Członek Sekcji:

1. Członkiem Sekcji może być każdy uczeń.

2. Obowiązkiem każdego członka Sekcji jest uczęszczanie na zebrania Sekcji.

3. Na wniosek Przewodniczącego Sekcji członkowie mogą być usunięcie z Sekcji.

 

Rozdział V:  WYBORY DO SU.

 

§ 21

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

§ 22

Organy wybieralne SU: Zarząd SU oraz Przedstawiciele Samorządów Klasowych wybierani są co roku w miesiącu wrześniu.

Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

§ 23

1. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

2. Głosowanie jest dobrowolne.

3. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa do końca danego roku  szkolnego.

 § 24

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3. godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

§ 25

1. Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza, w skład której wchodzi 1 losowo wybrany przedstawiciel każdej klasy, który nie jest kandydatem.

2. Przewodniczącym Szkolnej Komisji Wyborczej jest opiekun ustępującego Samorządu.

3. Komisja przyjmuje oraz rozstrzyga skargi dotyczące wyborów.

4. Członkowie komisji na czas wyborów zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.

5. Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 2 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 1 tydzień przed terminem wyborów,

c. przygotowanie wyborów,

d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,

e. przeprowadzenie wyborów,

f. obliczenie głosów,

g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

 § 26

Ogólnoszkolnych  wyborów  do Samorządu Uczniowskiego dokonuje się w następujący sposób:

 

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie przynajmniej jednego tygodnia przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.

2. Do Samorządu Uczniowskiego mogą kandydować osoby, które uzyskały średnią ocen za rok poprzedni minimum 4,2 i zachowanie minimum bardzo dobre.

3. Opiekun Samorządu jest odpowiedzialny za przygotowanie kart do głosowania

opatrzonych pieczęcią szkoły, list z nazwiskami uprawnionymi do głosowania, które

będą podzielone na klasy. Nazwiska na kartach zapisywane są alfabetycznie; obok każdego nazwiska znajduje się symbol klasy, do której uczęszcza kandydat.

4. Wybory odbywają się w ostatnim dniu września.

5. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

6. Komisja Wyborcza zbiera głosy od klas w czasie lekcji.

7. Komisja po zakończeniu głosowania natychmiast przystępuje do liczenia głosów.

8. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

9. Członkami Zarządu SU zostają pierwsze cztery osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.

10. Przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych

członków Zarządu SU.

11. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

12. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

 § 27

1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. po ukończeniu nauki w szkole.

2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub Rady Pedagogicznej.

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,

b. w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni nauczyciel wyznaczony tymczasowo przez dyrektora szkoły.

 

Rozdział VI:

POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE

 

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

3. Sprawy wymagające opinii ogółu uczniów są konsultowane w klasach, a poprzez

Samorządy Klasowe przeniesione na zebrania z Radą SU.

4. Samorząd Uczniowski może przyjmować darowizny, przeznaczone na swoją działalność, od ewentualnych sponsorów.

5. Samorząd Uczniowski może dysponować środkami pieniężnymi pochodzącymi z

organizowanych dyskotek, kiermaszu, sprzedaży gazetki szkolnej, itp. oraz ustalić roczną składkę.

 

Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Samorząd Uczniowski w dniu 25 luty 2014,   zatwierdzony przez dyrekcję szkoły i Radę Pedagogiczną i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .

 


 


 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego powstał w oparciu o doświadczenie z roku poprzedniego. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami

normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły.

Plan Pracy SU uwzględnia propozycje zgłaszane przez uczniów w toku spotkań                               z  przedstawicielami  samorządów klasowych, które odbywać się będą w ciągu całego roku szkolnego.

Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy i zaangażowaniu w życie całej społeczności szkolnej.

 

TERMIN

ZADANIE

FORMA  REALIZACJI

Wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego

Organizacja krótkiej uroczystości

Wrzesień

Wybór do SU

wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy

Październik

Opracowanie planu pracy

Samorządu Uczniowskiego

• zebranie SU

• wpisanie propozycji zgłaszanych

przez przedstawicieli samorządu do

planu pracy

• ustalenie harmonogramu zadań SU i

określenie ich proponowanych  terminów

• ustalenie sekcji , wybór liderów oraz przeprowadzenie naboru

Październik

Zagospodarowanie gazetki SU

• podstawowe informacje

• członkowie

Październik

Otrzęsiny i Ślubowanie

klas I

• oprawa organizacyjna

• życzenia dla młodszych kolegów i koleżanek

Październik

Dzień Edukacji Narodowej

• program artystyczny

• przygotowanie życzeń dla nauczycieli

• rozdanie drobnych upominków wykonanych przez uczennice

Listopad

Obchody Narodowego Dnia

Niepodległości

• przygotowanie tematycznej gazetki ściennej

• urczystość zorganizowana przez klasę Ia i Ib pod kierunkiem Wychowawców klas

Listopad

Andrzejki

•  organizacja dyskoteki szkolnej

Listopad

Dzień Życzliwości

• organizacja akcji szkolnej

(klasa odpowiedzialna - I a)

Grudzień

Szlachetna Paczka

• organizacja akcji i aktywizacja całej społeczności szkolnej

(klasa odpowiedzialna - II b)

Grudzień

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach

• przygotowanie krotkiego montażu słowno-muzycznego

• kolędowanie

Grudzień

Góra Grosza

• organizacja akcji i aktywizacja całej społeczności szkolnej

(klasa odpowiedzialna - Ib)

Grudzień

Spotkanie opłatkowe

• przygotowanie kartek i upominków dla nauczycieli

Styczeń

Przegląd Jasełek

• przygotowanie występu Jasełek

Styczeń

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

• organizacja akcji szkolnej

• udział w akcji “szkoły dla WOŚP” - prowadzenie stoiska i licytacja fantów

(klasa odpowiezialna - IIIb)

Luty

Walentynki

•  poczta walentynkowa –

przygotowanie skrzynki na kartki, dostarczenie poczty

• akcenty walentynkowe na gazetce

Luty

Nazywam się Miliard - akcja STOP przemocy wobec kobiet

• wspólne odtańczenie choreografii i dołączenie do ogólnpolskiej i światowej akcji

Luty

Zakończenie Karnawału

• organizacja dyskoteki szkolnej

Marzec

Noc Gier Planszowych

• organizacja nocy z grami karcianymi i planszowymi

Marzec

I Dzień Wiosny

• konkurs międzyklasowy na najbardziej kolorową klasę (ozdobienie + ubranie)

Kwiecień

Dzień Ziemi

• przygotowanie gazetki

Maj

Rocznica Uchwalenia Konstytucji III Maja

• akcenty poświęcone temu świętu na gazetce

• udział pocztu sztandarowego

w obchodach - pomoc w organizacji

Maj

Karaoke

• organizowanie imprezy

Czerwiec

Dzień Dziecka/ Dzień Sportu

• pomoc w organizacji imprezy

Czerwiec

Dzień Talentów

• organizacja imprezy,

• przygotowanie oprawy artystycznej i dekoracji

Cały ROK

Zbieranie nakrętek

 

Zbiórka zużytych baterii

 

Miska dla Psa


Dokumentacja filmowo-fotograficznych akcji szkolnych

 

Relacje z imprez szkolnych  - wpisy na stronę

 

Dekoracje szkolne i ozdoby

oraz konkursy plastyczne

 

Przygotowywanie sprawozdań

klasa odpowiedzialna - IIIa

 

organizacja akcji i zaktywizowanie całej społeczności szkolnej

(klasa odpowiedzialna - IIa)

 

sekcja  foto-filmowa

(mgr Tomasz Sroka)

 

sekcja dziennikarska

(mgr Anna Pękala)

 

sekcja dekoracyjna

(mgr Kamila Kwieczkowska-Krypczyk)

 

sekcja organizacyjna

(Opiekun SU)